Beleidsplan 2017-2018

Stichting Forensisch Dierenonderzoek legt zich in eerste instantie toe op het aanbieden van laagdrempelig forensisch onderzoek bij een vermoeden van dierenmishandeling. In dit beleidsplan zetten wij uiteen hoe wij deze en de andere doelstellingen willen gaan behalen. Dit beleidsplan is een tweejarig plan en behelst de jaren 2017 en 2018. De stichting is in 2017 opgericht, dus er zal nog geen financiële verslaglegging opgenomen zijn in het plan.

Het bestuur van de Stichting Forensisch Dierenonderzoek wordt gevormd door drie personen;

Monique Verkerk, voorzitter

Frank van de Goot, vice-voorzitter

Peter Denkers, secretaris en penningmeester

De Stichting Forensisch Dierenonderzoek heeft geen medewerkers in dienst. Het bestuur en de vrijwilligers werken onbezoldigd. Het bestuur en de vrijwilligers komen wel in aanmerking voor vergoeding van gemaakte reiskosten.

De stichting is op 7 februari opgericht bij notariële akte. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 68040083

Het RSIN van de stichting is: 857276347

De statuten van de stichting zijn op te vragen bij het bestuur.

De financiële administratie is ondergebracht bij GX-administraties in Alkmaar.

 

Visie en missie

Stichting Forensisch Dierenonderzoek vindt dat bij een vermoeden van dierenmishandeling de mogelijkheid moet bestaan dat er gedegen, forensisch onderzoek wordt gedaan. En dan op dusdanige dat de stukken opgesteld tijdens deze onderzoeken, stand houden bij de vervolging van de mogelijke daders.

Daarnaast vinden wij dat er een laagdrempelig aanmeldloket moet komen waar betrokken onderzoekers direct forensische deskundigen kunnen contacteren.

Ook zal wetenschappelijk onderzoek naar bestrijding van dierenleed opgezet gaan worden door de stichting. Als ook het verschaffen van statische of demografische gegeven die kunnen helpen bij de beleidsvoering van de lokale en landelijke politiek.

Dit alles moet uiteindelijk leiden tot een het bewustzijn dat dierenmishandeling in Nederland wel degelijk gevolgen kunnen hebben voor de daders.

 

Ambities

De komende twee jaar wil de Stichting Forensisch Dierenonderzoek de professionaliteit en kwaliteit van de forensische onderzoeken naar een hoger plan tillen. Door betere middelen aan te schaffen die bij de uitvoer van de onderzoeken gebruikt worden. Daarnaast willen wij meer forensisch onderzoek door het gehele land aangeboden worden.

Daarnaast zal de stichting zich meer gaan richten op het informeren van mensen die in de eerstelijn te maken krijgen met dierenmishandeling, te weten dierenartsen en dierenambulances. Voor de eerste doelgroep zal er een zedenkit samengesteld worden. De opbrengsten van deze zedenkit komen volledig ten goede aan de doelstellingen van de stichting.

Voor de medewerkers van de dierenambulances zullen wij een presentatie samenstellen, “hoe om te gaan bij een vermoeden van dierenmishandeling”.

De huidige website wordt verder geprofessionaliseerd waardoor meer digitale informatie beschikbaar voor een ieder die met dierenmishandeling in aanraking komt. Ook zal op de website en via Facebook de mogelijkheid komen om een vermoeden van dierenmishandeling te melden. De stichting zal dan de contacten bij de (dieren)politie benaderen om te bepalen of in deze gevallen onderzoek kan plaats vinden.

 

Sterkte en zwakte punten

De mensen achter Stichting Forensisch Dierenonderzoek zijn al vijf jaar bezig met de werkzaamheden die nu in de stichting zijn samengebracht. Er is een groot netwerk opgebouwd binnen de (dieren)politie en de onderzoekscentra.

De mensen achter de stichting hebben een goede reputatie opgebouwd waardoor er vanuit de verschillende, landelijke media vele verzoeken komen voor het meewerken aan publicaties, televisieprogramma’s of interviews. De bekendheid van de stichting is dus aan het groeien. Door deze bekendheid kunnen er meer fondsen geworven worden waardoor de doelstellingen gehaald kunnen worden.

De stichting dient het algemeen nut en heeft daarom ook de ANBI-status aangevraagd. Door deze status kunnen grotere donaties, belastingvrij ontvangen worden. Hierdoor kunnen ook meer fondsen geworven worden. Daarnaast lopen er gesprekken met de landelijke politiek over subsidies. De verwachting is dat dit na de verkiezingen van 2017 in een stroom versnelling komt.

De stichting wordt nu gedragen door het bestuur met een aantal losse vrijwilligers. Alle werkzaamheden vinden plaats in de eigen, vrije tijd. Hierdoor moet er altijd gekozen worden tussen de werkzaamheden voor de stichting en  de eigen werkzaamheden, zakelijk of privé. Dit legt een druk op het bestuur en dan voornamelijk op de forensische dierenarts, de huidige voorzitter..

 

De strategische doelstelling of stappenplan

  1. De ANBI status wordt aangevraagd bij de belastingdienst;
  2. Er worden wervingsacties opgesteld op daarvoor geschikte websites (bijvoorbeeld www.geef.nl).
  3. De stichting wordt aangemeld voor Google Grants.
  4. Er wordt een zedenkit samengesteld.
  5. De zedenkit wordt aangeboden aan dierenartsen in Nederland.
  6. De website www.fdoz.nl wordt geupdate en aangepast aan de publicatieregels voor ANBI stichtingen.
  7. Er wordt een presentatie opgezet voor het instrueren van dierenambulance medewerkers hoe zij om moeten gaan met een vermoeden van dierenmishandeling.
  8. Aanschaffen van middelen om de forensische onderzoeken verder te professionaliseren en de kwaliteit van deze onderzoeken te verhogen.

Volg ons op Twitter